Διπλωματική εργασία

Η Διπλωματική Εργασία δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή να αποκτήσει την εμπειρία μελέτης έρευνας και συγγραφής επί ενός θέματος ειδικότητας που δύναται να περιλαμβάνει βαθειά βιβλιογραφική ανασκόπηση ή βασική έρευνα. Η Διπλωματική Εργασία συνιστάται σε φοιτητές που θέλουν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ή ερευνητική πορεία. Τα κριτήρια αξιολόγησης της διπλωματικής εργασίας είναι τα παρακάτω:

  1. Ορθότητα και εγκυρότητα περιεχομένου της εργασίας (60%)
  2. Επάρκεια βιβλιογραφικών αναφορών (20%)
  3. Παρουσίαση (10%)
  4. Καινοτομικά στοιχεία και ερευνητικές προοπτικές (5%)
  5. Σωστή χρήση της Ελληνικής Γλώσσας (5%)

Οδηγός Διπλωματικής Εργασίας