Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ε' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
5011-5012 Αιματολογία Ι ΜΕ 8 8 Κριεμπάρδης Αναστάσιος
5031-5032 Ειδική Ιστολογία – Κυτταρολογία ΜΕ 7 7 Ανθούλη Φραγκίσκη
5041-5042 Κλινική Χημεία Ι ΜΕ 7 7 Καρκαλούσος Πέτρος, Τράπαλη Μαρία
50211-5022 Βακτηριολογία ΜΕΥ 7 7 Γιαννουλάκη Ελένη

ΣΤ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
6011-6012 Αιματολογία ΙΙ ΜΕ 6 7 Κριεμπάρδης Αναστάσιος
6021-6022 Ανοσολογία ΜΕ 7 1 Βογιατζάκη Χρυσάνθη
6031 Διαπίστευση – Πιστοποίηση ΜΕΥ 2 2 Καρκαλούσος Πέτρος
6041-6042 Ιολογία ΜΕ 6 6 Μπελούκας Απόστολος, Γιαννουλάκη Ελένη
6051-6052 Κλινική Χημεία ΙΙ ΜΕ 6 7 Καρκαλούσος Πέτρος

Ζ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
7011-7012 Αιμοδοσία ΜΕ 5 6 Κριεμπάρδης Αναστάσιος
7021 Κλινική Μικροβιολογία ΜΕ 3 3 Γιαννουλάκη Ελένη
7031-7032 Μεθοδολογία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΜΕ 4 1 Βενετίκου Μαρία, Καρκαλούσος Πέτρος, Τράπαλη Μαρία
7041-7042 Μυκητολογία ΜΕ 4 4  
7051-7052 Παθολογική Ανατομική ΜΕ 5 6 Ανθούλη Φραγκίσκη, Ντέσου Δέσποινα
7061-7062 Παρασιτολογία ΜΕ 6 3 Βογιατζάκη Χρυσάνθη

Η' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
8011 Βιοτεχνολογία ΜΕΥ 3 6  
8021 Γήρανση – Μακροζωία ΜΕΥ 3 6 Χανιώτης Δημήτριος
8031 Διαχείριση Ζώων Εργαστηρίου ΜΕ 3 6 Βογιατζάκη Χρυσάνθη
8041 Ειδικά Κεφάλαια Εργαστηριακής Αιματολογίας – Αιμοδοσίας ΜΕ 3 6 Κριεμπάρδης Αναστάσιος
8051 Γήρανση – Μακροζωία ΜΕΥ 3 6 Χανιώτης Δημήτριος
8051 Ειδικά Κεφάλαια Κλινικής Χημείας ΜΕ 3 6 Καρκαλούσος Πέτρος, Τράπαλη Μαρία
8061 Ειδικά Κεφάλαια Παθολογικής Ανατομικής – Ογκολογία ΜΕ 3 6 Ανθούλη Φραγκίσκη
8071 Ειδικές Ιατρικές Εφαρμογές ΜΕΥ 3 6 Θαλασσινός Νικόλαος
8081 Εργαστηριακή Διερεύνηση Χειρουργικού Ασθενή ΜΕΥ 3 6 Θαλασσινός Νικόλαος
8091 Εργαστηριακή και Κλινική Ενδοκρινολογία ΜΕ 3 6 Βενετίκου Μαρία
8101 Μεθοδολογία Αναγεννητικής Ιατρικής ΜΕ 3 6 Βενετίκου Μαρία
8111 Επιδημιολογία Λοιμωδών Νοσημάτων ΜΕ 3 6  
8121 Μικροβιολογία Υδάτων και Τροφίμων ΜΕ 3 6  
8131 Υγιεινή και Επιδημιολογία – Δημόσια Υγεία ΜΕΥ 3 6  
8141 Διατροφή και Υγεία ΜΕΥ 3 6 Χανιώτης Δημήτριος
8151 Συμβουλευτική Πάσχοντα – Διαχείριση του Στρες ΜΕΥ 3 6 Χανιώτης Δημήτριος
8161 Βιοηθική ΜΕΥ 3 6  
8171 Μεταγγισιοθεραπεία – Ιστοσυμβατότητα ΜΕ 3 6 Βενετίκου Μαρία, Κριεμπάρδης Αναστάσιος
8181 Τοξικολογία ΜΕ 3 6 Τράπαλη Μαρία
8191 Διπλωματική Εργασία ΜΕ 12 Ανθούλη Φραγκίσκη, Κριεμπάρδης Αναστάσιος
8201 Πρακτική Άσκηση ΜΕ 12 Καρκαλούσος Πέτρος